Dnes má prakticky každá domácnost pÅ™edplacenu minimálnÄ› jednu streamovací službu, mnoho z nich pak dokonce dvÄ› i více. Naopak poÄet DVD Äi Blu-Ray disků pomalu mizí. Není tak od vÄ›ci zamyslet se nad příÄinou tohoto jevu, a také na to, kam dál povede.

 

filmové okýnko

 

PůvodnÄ› se jednalo o dobrý nápad – vÅ¡echny filmy a seriály budou na jednom místÄ›, a lidé je budou moci sledovat kdykoliv budou chtít za drobný mÄ›síÄní poplatek. Není divu, že mnoho z nich tuto novinku pÅ™ivítalo, zvláštÄ› když uvážíme, že se internet již rozšířil v podstatÄ› do vÅ¡ech domácností, a také jeho síla a pÅ™enosová rychlost se zlepÅ¡ila natolik, že umožnila hladké sledování daného filmu.

 

OvÅ¡em ukázalo se, že to není tak jednoduché. AÄkoliv tento nápad původnÄ› vypadal velmi dobÅ™e, pozdÄ›ji ze svého trůnu spadl. JistÄ›, stále je to nejlevnÄ›jší legální možnost, jak filmy a seriály sledovat, avÅ¡ak ukázalo se, že je zde více než jeden háÄek (protože samozÅ™ejmÄ›, že tu nÄ›jaký je).

 

natáÄení filmu

 

V první Å™adÄ› je tu fakt, že na tento úspÄ›ch chtÄ›lo navázat i mnoho jiných firem. To se projevilo ve vysokém poÄtu streamovacích spoleÄností. Kdybyste vÅ¡ak vÅ¡em chtÄ›li platit poplatek za jednu každou z nich, pak by původnÄ› malá Äástka řádnÄ› narostla. Proto má také vÅ¡echny pÅ™edplacené skuteÄnÄ› jen málokdo.

 

Další důležitou vÄ›cí je, že tyto filmy a seriály zde nejen nejsou umístÄ›ny napořád, a navíc jsou Äasto pod regionálním zámkem. To mnoha lidem v podstatÄ› znemožňuje jejich shlédnutí. A je to Å¡koda, neboÅ¥ se mnohdy jedná o skuteÄnÄ› kvalitní filmy.

 

Ukazuje set edy, že DVD nebyla až takovou sázkou vedle. Ve skuteÄnosti i dnes mají svůj úÄel, a lidé si je kupují, pokud chtÄ›jí mít jistotu, že si svůj oblíbený film Äi seriál mohou pÅ™ehrát kdykoliv, bez ohledu na to, zda je na streamovacím serveru nebo zda jsme pÅ™ipojeni k internetu. A to je rozhodnÄ› nÄ›co, co se vždycky velmi hodí.